พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 10  ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2553
ประชาสัมพันธ์การชำระ เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 1. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี นั้น จึงประกาศให้ผู้รับ การประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงเรียนสอนวิชาชีพ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้าและบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือน ฯลฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ถ้าหาผู้ใดละเลยหรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด มีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 12 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ป้ายตามมาตรา 6) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในวันที่ 30มีนาคม ของทุกปีนั้น จึงขอประกาศให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นป้ายตามมาตรา 6 เช่น ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีการอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 3. เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า บัดนี้ถึงเวลา ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ให้ท่านนำหลักฐานที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย ไปชำระเป็นรายปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 4. การกำหนดแผนการจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ภาษีป้าย.ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ หมู่ที่ สถานที่จัดเก็บภาษี เวลา 11 ม.ค. 2552 1 ศาลาปากสระ (หมู่ที่ 1) 09.00 - 12.00 18 ม.ค. 2552 2 เทศบาลตำบลทางพูน 09.00 - 16.00 12 ม.ค. 2552 3 สำนักสงฆ์ปากช่อง 09.00 - 12.00 13 ม.ค. 2552 4 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 09.00 - 12.00 14 ม.ค. 2552 5 โรงเรียนราษฏร์บำรุง 09.00 - 12.00 15 ม.ค. 2552 6 ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านนายชำนาญ 09.00 - 12.00

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.thangpooncity.org/modules.php?name=Upload&file=download&archivo=pase%20thangpoon%2053.pdf
ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2553 เวลา: 10:32:11
อ่าน 3916 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:34:46:PM