เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

    บุคลากรในหน่วยงาน
 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

    แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์
ข้อความทั้งหมด   
 

    ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

    สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


    เช็ค Mail ทต.ทางพูน
ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพและข้อมลทั่วไป

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลทางพูนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางจากอำเภอ 10 กม.
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 25,625 ไร่ หรือประมาณ 41.004 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ

1. เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ สภาพป่าเสื่อมโทรม
3. ดินเปรี้ยวลูกพืชไม่ค่อยได้ผล มีบางส่วนเป็นเนินทรายยาวตลอดตามถนน สายนคร - สงขลา

มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทางพูน เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านสระเพลง มี 229 ครัวเรือน 1,600 คน
หมู่ที่ 2 บ้านทางพูน มี 546 ครัวเรือน 2,807 คน
หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง มี 236 ครัวเรือน 1,512 คน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกคราม มี 342 ครัวเรือน 1,663 คน
หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์บำรุง มี 119 ครัวเรือน 687 คน
หมู่ที่ 6 บ้านสระเพลง มี 203 ครัวเรือน 1,269 คน

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,538 คน
- แยกเป็นชาย 4,882 คน
- แยกเป็นหญิง 4,656 คน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 232.85 คน/ตารางกิโลเมตรสภาพทางเศรษฐกิจ


อาชีพ

- อาชีพเกษตรกร
- อาชีพรับจ้างทั่วไป
- อาชีพค้าขาย
- อาชีพเลี้ยงสัตว์


หน่วยธุรกิจใน องค์การบริหารส่วนตำบล
- โรงสี 8 แห่ง
- สถานบริการน้ำมัน 3 แห่ง


สภาพทางสังคม

การศึกษา
- โรงเรียนปฐมศึกษา 58 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
- โบสถ์ 1 แห่ง


สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ป้อมยามตำรวจ 2 แห่ง


การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนลูกรัง ,หินคลุก จำนวน 23 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 4 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย


การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 2 )
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,4,6 )


การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 3 สาย
1. คลองราชดำริ
2. คลองชะเมา
3. คลองสระเพลง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,5 )
- บ่อน้ำตื้น 959 แห่ง
- บ่อโยก 9 แห่ง
- บ่อบาดาล 5 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทางพูน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © www.thangpooncity.org All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-09-15 (4498 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที