กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์
     เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     บุคลากรในหน่วยงาน
 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
     ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 48 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
     สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

     E-SERVICE
1-การขออนุญาตใช้ถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน....................................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................................................................... 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย................................................";
     ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล
52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
ประกาศ การให้บริการประชาชน ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศ การให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการ ประจำปี 2564 ให้ประชาชน ได้รับทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

"ประกาศ การให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการ ประจำปี 2564"; ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

"ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ";

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของเทศบาล


คุณจะต้อง สมัครสมาชิก ก่อน จึงสามารถเข้าชมภาพที่มีเครื่องหมาย (*) ได้


ห้องแสดงภาพ


Webboard (แสดงความคิดเห็น)

ข้อความทั้งหมด   
 

ข่าว เทศบาลตำบลทางพูน

หน้าแรก ข่าวทั่วไป >> RSS Feed
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด" ต้องทำ... ฮิต14 พ.ค. 2564
 . คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต05 มิ.ย. 2561
 .ใบคำขอต่างๆ ฮิต10 ก.ย. 2557
 การจัดการองค์ความรู้ของเทศบาล ... ฮิต30 มิ.ย. 2557
 นายกเทศมนตรีตำบลทางพูนมอบเงินส... ฮิต04 มิ.ย. 2553
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ >> RSS Feed
รณรงค์การตัดแยกขยะ
 รณรงค์การตัดแยกขยะ ฮิต09 ก.ย. 2564
 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วั... ฮิต03 ก.พ. 2564
 เทศบาลตำบลทางพูน เชิญร่วม บริจ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ก.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาในเขตพื้น... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต16 ก.ค. 2563
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต18 เม.ย. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง. >> RSS Feed
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๕-๐๐๔ สายบ้านนายช่วง ถึงสายคลองราชดำริ บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่...29 พ.ย. 2564
 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถ...10 พ.ย. 2564
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ...07 ต.ค. 2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด... ฮิต15 มี.ค. 2564
 ประกาศ ประกวดราคาโครงการขุดลอกส... ฮิต19 ก.พ. 2564
ทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด

ประกาศ การรับสมัคร: ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ ประชาชน และพนักงานในหน่วยงาน เทศบาลตำบลทางพูน ทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทาง ก่อนนำไปทิ้งถังขยะ.... ขอบคุณมากครับ

การกำจัดอย่างถูกวิธี

โดยเทศบาลตำบลทางพูน

หัวข้อ : (แสดงความเห็น? | ประกาศ การรับสมัคร | จำนวน: 1)

บอร์ด

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 

งานราชการ1


รวมข่าว


      นายกเทศมนตรี


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

      แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คุณคิดว่าการทำงานของเทศบาลเป็นอย่างไร

แย่่่มาก
แย่
ปานกลาง
ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
ดีแต่และต้องมีการปรับปรุงบ้าง
ดี
ดีมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 166
คำแนะนำ: 20
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ......................................................... 2.การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ......................................................... 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ......................................................... 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี ......................................................... 5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน. ......................................................... 6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ......................................................... 7. แผนอัตรากำลัง ......................................................... 8. การมอบอำนาจของยนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน. ......................................................... 9. คุ่มือระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลาการ................................................... 10. รายงานผล ITA 2563 ....................................................... 11. การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
      ติดต่อ สอบถาม
"

      Social Network: thangpoon
"Social Network : thangpoon "

      รวมเว็บลิ้งทั่วประเทศ
      ฐานข้อมูลต่างๆของเทศบาลตำบลทางพูน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น . ..................................................... ฐานข้อมูลตลาดของเทศบาลตำบลทางพูน
      หนังสือพิมพ์ออนไลน์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

      เช็ค Mail ทต.ทางพูน
ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:
      ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
1. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2. กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .
      ฐานข้อมูลตลาดเทศบาลตำบลทางพูน
https://drive.google.com/drive/folders/1LMFEyx4Ky3zE73irQPBC2hAPVb3s9f2N?usp=sharing
ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม